Obchodné podmienky

Prevádzkovateľ internetového OBCHODU:

STARHOUSE MEDIA a.s., Brečtanová 1, 831 01 Bratislava, SR

IČO: 35 963 662, DIČ: 2022094404, IČ DPH: SK2022094404

 

PODMIENKY NáKUPU v internetovom obchode www.greendogfood.sk:

 Objednávka

 1.

Konečný spotrebiteľ (kupujúci), ktorý pri uzatváraní a plnení obchodnej zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, objednáva produkty predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na: www.greendogfood.sk.

Podnikateľ (kupujúci), ktorý distribuuje výrobky v rámci  svojho podnikania, objednáva produkty priamo od distribútora. 

 2.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, fakturačnú adresu, (dodaciu adresu, ak sa líši od fakturačnej adresy), telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, prípadne IČ DPH. Objednávka musí obsahovať názov tovaru, hmotnosť alebo počet kusov a dátum vystavenia objednávky. Objednávka zadaná prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky. 

Osobné údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe s výnimkou osoby zabezpečujúcej expedíciu a dopravu tovaru.

 3.

Prijatím a zaevidovaním objednávky v systéme predávajúceho vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim obchodný vzťah. Kupujúci obdrží potvrdenie o prijatí a zaregistrovaní objednávky na ním zadanú mailovú adresu najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni). Potvrdená objednávka sa od tohto termínu považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzatvorená na diaľku. 

 Dodanie tovaru

 1.

Kupujúci si pri zadaní objednávky prostredníctvom eshopu zvolí spôsob dodania tovaru podľa ponúknutých možností.

2.

Dodanie prostredníctvom kuriéra zabezpečuje dopravná spoločnosť ReMax Courier Service, s.r.o. a to výlučne na dobierku. Kuriér kupujúceho vopred telefonicky kontaktuje za účelom dohodnutia času dodania objednávky.

Dodanie na výdajné miesto Zásielkovne zabezpečuje Zásielkovna.sk. Zákazník je informovaný o doručení tovaru na ním vybrané výdajné miesto prostredníctvom SMS.

 Cena, platobné podmienky a prepravné

 1.

Ceny produktov uvedené v eshope sú uvedené v eurách vrátane DPH a platia pre predaj produktov v rámci SR. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny v legislatíve, zmeny cien výrobcu, prepravcu a pod. a to aj bez predchádzajúceho ohlásenia. Aktuálna platná cena tovaru bude kupujúcemu vždy oznámená pri potvrdení objednávky.

 2.

Kupujúci hradí platbu za tovar na základe vystavenej faktúry a to buď prevodom/vkladom na účet predávajúceho vedeného v SBERBANK č. 4150 046 109/3100 alebo dobierkou v prípade dodania kuriérom alebo na výdajné miesto Zásielkovne..

 3.

Kupujúci platí konečnú cenu za tovary + služby spojené s dodaním (balné, dopravné, dobierka) v závislosti od zvoleného spôsobu dodania. V prípade osobného odberu sa neúčtujú kupujúcemu žiadne ďalšie náklady spojené s vydaním tovaru.

 4.

Výška nákladov na dopravu závisí od výslednej hmotnosti celej objednávky a je kupujúcemu vždy samostatne vyčíslená pri zadaní objednávky, pri potvrdení objednávky predávajúcim a aj na zaslanej faktúre.

 Prevzatie tovaru

 1.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar podľa spôsobu zvoleného pri objednávke.

 2.

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu nebudú akceptované.

 3.

Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom až uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na spotrebiteľa (kupujúceho), ktorý má produkt v držbe, má spotrebiteľ všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný produkty a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako produkt predávajúceho.

 4.

Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty a služby, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu a služby ešte neprešlo na spotrebiteľa (kupujúceho).

 5.

Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na spotrebiteľa momentom prevzatia kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

 Stornovanie objednávky

 1.

Spotrebiteľ (kupujúci) má právo stornovať objednávku bez poplatku v deň potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou, e-mailom na adresu: andrea@greendogfood.sk. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie procesovania objednávky.

 Odstúpenie od zmluvy

 1.

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

V takomto prípade je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy písomnou formou na adresu andrea@greendogfood.sk s uvedením čísla objednávky a čísla faktúry za účelom dohodnutia vrátenia tovaru a poukázania zaplatenej ceny za tovar späť kupujúcemu.

 2.

V lehote do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru musí kupujúci doručiť tovar spolu s kópiou faktúry na vlastné náklady a zodpovednosť späť na adresu predávajúceho podľa písomných inštrukcií v mailovej komunikácii.

 3.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený, používaný a musí byť v pôvodnom a nerozbalenom obale. 
Tovar zaslaný ako dobierka sa nepreberá a vracia späť odosielateľovi.

 4.

Pri dodržaní vyššie uvedeného postupu prevezme predávajúci tovar späť a po vykonaní fyzickej kontroly vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom cenu zaplatenú za tovar, a to do 7 dní odo dňa vrátenia tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci vráti spotrebiteľovi sumu predstavujúcu cenu tovaru uvedenú na faktúre. Spotrebiteľovi sa nevracia cena na služby spojené s dodaním tovaru (napr. balné, poštovné, dopravné, poplatok za službu dobierka) ani s jeho zaslaním späť.

 5.

Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy alebo zrušiť objednávku alebo jej časť, ak:a) sa produkt prestal vyrábať

b) sa produkt vypredal a nie je možné doplniť skladové zásoby skôr ako do 30 dní

b) sa výraznejším spôsobom zmenila cena produktu


V takýchto prípadoch je predávajúci povinný bezodkladne informovať kupujúceho a dohodnúť sa s ním individuálne na ďalšom postupe vybavenia objednávky.

 Reklamácia

 1.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť zásielky. Zásielku vykazujúcu znaky viditeľného poškodenia alebo zničenia nie je povinný od dopravcu prevziať.

V prípade reklamácie kupujúci bezodkladne oznámi predávajúcemu na adresu andrea@greendogfood.sk , akú chybu alebo závadu produkt vykazuje. Na základe týchto informácií budú kupujúcemu zaslané inštrukcie k postupu vybavenia reklamácie.

Predávajúci sa zaväzuje, že každá reklamáciu vybaví individuálne, v čo najkratšom čase, v súlade s platným právnym poriadkom a s ohľadom na maximálnu spokojnosť spotrebiteľa.

Ochrana osobných údajov

Vyhlasujeme, že osobné údaje poskytnuté pri prihlásení alebo registrácii do e-shopu slúžia len pre účely identifikácie odberateľa a realizáciu nákupu v eshope www.greendogfood.sk a v nevyhnutnom rozsahu budú poskytnuté iba partnerom zabezpečujúcim dopravu tovaru a nebudú poskytnuté iným osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie odberateľ súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Starhouse Media, v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. o niektorých službách informačnej spoločnosti.

Ponukové e-maily budú zasielané maximálne dvakrát do mesiaca a veľkosť jednotlivých e-mailových správ neprekročí 50kB. Službu zasielania noviniek e-mailom môžete kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu na adresy: andrea@greendogfood.skagency@starhouse.sk, alebo poštou na uvedenej poštovej adrese.

 

 Záverečné ustanovenia

 1.

Predávajúci a kupujúci zhodne súhlasia, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku, tzv. elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 2.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.


 3.


Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. 

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 4.

Spotrebiteľ (kupujúci) prehlasuje, že sa pred zaslaním objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Svoj súhlas vyjadruje zaškrtnutím políčka "Súhlasím s obchodnými podmienkami" pred odoslaním objednávky.